خرید

پلن1

قیمت 500هزار تومان
  • ظرفیت 100 نفر
  • امکان اتصال به اسکریپت مودل

پلن2

قیمت 750هزار تومان
  • ظرفیت 200
  • امکان اتصال به اسکریپت مودل

پلن3

قیمت 1میلیون تومان
  • ظرفیت 300 نفر
  • امکان اتصال به اسکریپت مودل

پلن4

قیمت 2میلیون تومان
  • ظرفیت نامحدود
  • امکان اتصال به اسکریپت مودل