کارشناس فنی و پشتیبانی

مهندس عفت یوسفی

کارشناس فنی و پشتیبانی

مهندس زهرا حاتمی

کارشناس فنی و پشتیبانی

مهندس محمود رضا شهرضا

کانال گام سوم

gaam3@

ربات گام سوم

gaam3_bot@

کانال ققنوس

phxir@

ربات ققنوس

phxir_bot@

ارسال نظرات در رابطه با کارشناسان